مقالات
ثبت برند

ثبت شرکت

امتیازات و معایب شرکت با مسئولیت محدود

ثبت علامت تجاری در ایران

راهنمایی در ثبت شرکت

شرایط ثبت موسسه حقوقی

شرایط نقل و انتقال برند

مدت اعتبار علامت تجاری ثبت شده

مراحل ثبت شرکت

نحوه ثبت موسسه حقوقی

نکات مهم و ضروری در مورد ثبت شرکت

هدف از ثبت علامت تجاری در ایران چیست؟

هزینه ثبت شرکت در سال

وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت

ویژگی های علامت تجاری (برند تجاری)

انتقال برند بعد از تحویل تصدیق

تعریف علامت تجاری

ثبت اختراع

ثبت طرح صنعتی

چگونه طرح صنعتی خود را ثبت کنید؟

دلایل ثبت برند

طبقات برند

مالکیت برند ثبت شده

مدارک تمدید برند بعد از ۱۰ سال

مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی یا شرکت ها یا موسسات غیرتجاری به شرح زیر می باشد

مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی یا افراد به شرح زیر می باشد

مدارک ثبت برند

مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی شامل موارد زیر می باشند

مراحل ثبت برند 0 تا 100

مراحل و مدارک ثبت اختراع

مزایای ثبت اختراع

نمونه برند

هزینه اداری ثبت برند

ویژگی های علامت تجاری مناسب