مقالات

ویژگی های علامت تجاری (برند تجاری)

یک علامت تجاری نیرومند به طور کامل باید از این صفات برخوردار باشد:

 

تناسب

جایگاه مناسب

تحمل پذیری

اعتبار

الهام بخشی

بی همتایی

جذابیت

برند از نظر مصرف کننده یعنی:

 

منشا یا مبدا محصول

واگذاری مسئولیت به تولیدکننده

خطرپذیری کمتر

هزینه پرس و جوی کمتر

نشانه کیفیت

معامله یا عهد و پیمان با تولیدکننده محصول

وسیله نمادین برای اظهار شخصیت

از نظر موفقیت باید ویژگی های زیر را داشته باشد که از نظر متخصصین و یا حتی عام مردم این برند را یک برند نمونه به لحاظ موفقیت قبول کنند:

 

یک علامت تجاری را متخصصین وقتی موفق می دانند که جامعه ی هدف خود را بشناسد.

تک بودن و بی همتایی برند که بسیار ازنقطه نظر کارشناسان حائز اهمیت است.

شوق و رغبت و البته محرک بودن برند نیز بسیار مهم است زیرا باعث به وجد آمدن مخاطب می شود.

دوام و پایداری کیفیت یک برند بسیار مورد توجه کارشناسان قرار می گیرد به این صورت که این خدمات و یا محصولی که ارائه می شود به صورت مداوم دارای این ویژگی است یا خیر.

جذاب ترین بخش برای مخاطبین مسئله ی فضای رقابتی است که شما چیزی را به مخاطب ارائه می دهید که ماورای خواسته های اوست، و این باعث می شود متخصصین این حوزه شما را به عنوان برند موفق بشناسند.

مشهور شدن که این مسئله به مبحث تبلیغات و پروسه ی گسترده ای باز می گردد.

و آخرین مورد که بسیار مهم است و دلیل موفقیت و یا شکست بسیاری از برند ها و علائم تجاری می شوند نحوه ی مدیریت صحیح می باشد.