مقالات

ویژگی های علامت تجاری مناسب

یک برند موفق و دارای تاثیر نیرومند باید شامل موارد زیر باشد:

 

برند می بایست متناسب با فعالیت انتخاب شود.

برند می بایست دارای جایگاه مناسب باشد.

برند می بایست برای شنونده الهام بخش باشد.

برند می بایست کم نظیر و منحصر به فرد باشد.

برند می بایست دارای جذابیت و گیرایی باشد.

برند می بایست دارای هویتی متناسب با منطقه ارائه خدمات و فروش کالا باشد.