مقالات

هزینه اداری ثبت برند

هزینه های ثبت برند که توسط اداره علامت اخذ میگردد شامل هزینه اظهارنامه و روزنامه های نوبت اول و دوم و حق الثبت برند و هزینه معرفی وکیل بعد از ثبت می باشد. با توجه به حقیقی و حقوقی بودن شخص متقاضی این هزینه ها متفاوت است.              باید توجه داشت که فرآیند ثبت برند و علامت تجاری بسیار پیچیده و زمان بر می باشد در نتیجه مجموعه حقوقی و ثبتی آگرین می تواند در این مسیر کنار شما باشد تا با انجام حرفه ای این مهم شما را یاری رساند.