مقالات

مراحل و مدارک ثبت اختراع

تهیه مدارک مورد نیاز:

ثبت اظهارنامه اختراع در سایت مربوطه

بررسی اختراع به وسیله کارشناسان

مراجعه به صورت حضوری به اداره کل مالکیت صنعتی ایران

ثبت و اعلان در روزنامه رسمی کشور

دریافت گواهی ثبت اختراع

مراجعه به بنیاد ملی نخبگان