مقالات

مدارک تمدید برند بعد از ۱۰ سال

مدارک تمدید برند (مدارک ثبت برند) بسیار متفاوت با مدارک ثبت برند می باشد. به اختصار توضیح داده می شود :

 

برابر اصل مدارک هویتی شخصی حقیقی و یا شخص حقوقی

برابر اصل مجوزهای ثبت برند

اصل تصدیق برند

روزنامه رسمی تمدید برند

پرداخت حق الثبت تمدید برند