مقالات

مالکیت برند ثبت شده

مالکیت برند می تواند از ۱ نفر شخصیت حقیقی و یا حقوقی تا ۱۰۰ نفر تعیین گردند یعنی مالکیت یک برند می تواند برای ۱ نفر تا ۱۰۰ نفر باشند ولی بابت ثبت هر برند و لوگو می بایست فقط یک شخصیت دارای مجوز باشد.

 

یعنی برای ثبت برند اگر فقط یک نفر مجوز داشته باشد کفایت می کند. میزان تعیین مالکیت اشخاص در برند با درصد تعیین می گردد. تعداد ۱۰۰ نفری که اعلام کردیم به صورت متعادل و عرف می باشد ولی میتوان بی نهایت مالک داشته باشد و میزان درصد کمتر از ۱ درصد به مالکین تعلق گیرد.