مقالات

ثبت علامت تجاری در ایران

تقاضای ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به عمل آید. تقاضای مزبور ممکن است شخصاَ از طرف متقاضی یا از طرف وکیل او تسلیم گردد و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات زیر باشد:

 

اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او

اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.

رشته تجارت یا نوع صنعت یا فلاحت

تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبدا در صورتی که علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.

اقامتگاهی که صاحب علامت در تهران انتخاب می نماید.

اسم اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغ ها و اخطارها را دارند.

شرح و نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود با تعیین طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی ضمیمه آیین نامه

شرح توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن اگر مورد داشته باشد.

تعیین ضمایم

تنظیم نام و نشانی درخواست کنندگان مقیم خارجه باید علاوه بر فارسی به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی خواهد شد.

نکاتی در باره ی ثبت علامت تجاری

داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد، یعنی

حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند .

علامت تجارت قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقرارت قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد .

اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد .

برای علامت گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد .

مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار۱۰سال است، در واقع شما هر هزینه ای که برای ثبت برند و یا علامت تجاری می کنید برای مدت ده سال می باشد.

برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود .

تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.