مقالات

انتقال برند بعد از تحویل تصدیق

انتقال برند بعد از تحویل تصدیق

برند قابل انتقال می باشد اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد نحوه انتقال برند از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

 

انتقال هر نوع مالکیت علائم تجاری می بایست با  یک درخواست به طور کتبی توسط مالک  از دفتر خانه اسناد رسمی به اداره ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی اظهار شود. بعد از تایید درخواست کارشناس از طریق سامانه تایید خود را اعلام میکند که شخص مالک یا وکیل وی با مراجعه به اداره مالکیت معنوی نامه استعلام علامت را اخذ نماید . مالک با نامه استعلام همراه با مدارک هویتی و اصل تدیق علامت تجاری و انتقال گیرنده همچنین با همراه داشتن مدارک هویتی در دفتر خانه حضور میابد تا با تنظیم صلح نامه مالک جدید علامت تجاری شود. پس از تنظیم صلح نامه درخواست انتقال قراردادی علامت را از سیستم میدهد و با بارگذاری عکس اسکن شده از تمامی صفحات صلح نامه، مدارک انتقال گیرنده و یا مالک جدید و اسکن علامت تجاری در سیستم درخواست خود را نهایی میکند.